Varför vill vi vinna tillbaka Barcelona?

Principer och åtaganden för att leda vägen

 

Vi, invånarna i Barcelona, älskar vår stad. Dess mångfald, dess öppna och tillmötesgående anda, dess vitalitet och invånarnas aktivism. Men vi ogillar mycket av det som hänt de senaste åren: den ökade ojämlikheten, de osäkra jobben, nedmonteringen av det vi kämpat oss till, den oansvariga utförsäljningen av det gemensamma samt avsaknaden av ett upplyftande kollektivt projekt. Vi håller på att förlora Barcelona och vi vill vinna tillbaka det.

För att lyckas med detta behöver vi en process där ett stort antal människor involveras och som skapar förutsättningar för att basera vårt arbete mot konkreta mål. Denna processen kan inte komma igång från ett slutet politiskt manifest. Förslag kring förändringar av staden och dess institutioner måste tas fram kollektivt. Med det bästa från den sociala rörelsen, stadskampsrörelsen och fackföreningsrörelsen, med professionella liksom arbetare från olika yrkesgrupper, med politiska partier och med bidrag från invånarna.

Vi är dock väldigt säkra på några av grundprinciperna som karaktäriserar vårt projekt:

1. Vi ska vinna för att garantera basala rättigheter och möjligheten till ett värdigt liv för alla

Det är en ökande andel människor i Barcelona vars mest basala behov inte uppfylls. Detta kan vi inte tillåta. Kommunala institutioner måste använda alla sina krafter och resurser för att få bukt med detta.

Rätten till bra sjukvård ska inte vara ett fåtal förunnat. Barcelona har mer resurser för att förhindra detta än många andra städer. Gratis, tillgänglig, rättvis och effektiv sjukvård måste garanteras i alla områden av staden, och den ska inte vara vinstdriven.

Ingen ska heller bli nekad sjukvård på grund av medborgerlig status: folkhälsans grad baseras på hälsan hos alla. Vi måste agera för att stoppa undvikbara väntelistor samt öka de ekonomiska resurserna för både akut-och allmän sjukvård. Vi vill ha en humanare sjukvård, rättvis och ansvarsfull, fokuserad på patienternas verkliga behov, inte på onödig medicinering och användning av teknik.

Stadens framtid vilar på högkvalitativ allmän utbildning. Som en konsekvens av nedskärningar har antalet lärare, assistenter och stödpersonal i skolorna minskat. Personalbrist är ofta sent och otillräckligt åtgärdat och klasserna har blivit större.

Om vi vill att rätten till utbildning ska gälla alla så måste kommunfullmäktige kräva att det katalanska parlamentet ökar de ekonomiska resurserna för allmänna skolor och slutar ge förmåner till privatägda skolor som redan får statligt stöd.

Vi vill ha en stad utan segregerade skolor. En stad som investerar i musik och idrottsskolor samt bildande fritidsaktiviteter och som använder ”Agenda 21” 1 som övergripande för all utbildning. Vi vill återkalla privatiseringen av privatägda förskolor, skapa nya, samt möjliggöra kollektiv drift av skolorna.

Ett anständigt liv är omöjligt utan ett anständigt boende. Under den rådande ekonomiska krisen kan vi inte tillåta att kommunfullmäktige använder sina resurser för att vräka folk från sina hem. Vi vill ha en kommunal policy som prioriterar att bostadsförhållanden baseras på offentligt ägda fastigheter, hyresrätter och kooperativt skötta boenden. Vi vill ha en fullständig lista över tomma lägenheter samt införa sanktioner mot banker och fastighetsföretag som agerar antisocialt.

Våra krav på boende, sjukvård och utbildning måste tillämpas på alla former av sociala tjänster och andra grundläggande behov. Kommunfullmäktige bör stödja lokalt välmående med policys som bekämpar social exkludering, gynnar socialt utsatta grupper, och förespråka individuell självständighet.

Vi vill inte ha en stad där folket lider av undernäring, tvingas leva utan el eller får utstå orimliga höjningar av kollektivtaxan. Makten och resurserna i kommunfullmäktige bör användas för att garantera alla Barcelonas medborgare en rimlig minimilön, tillräckligt med mat och vatten, elektricitet och gasol.

Transportmöjligheterna med tunnelbana, buss, spårvagn eller cykel över hela stadskärnan måste förbättras och göras tillgängliga till ett rimligt pris. Vi vill att alla, från barn till pensionärer, var än de bor, ska ha möjligheten att avnjuta allmänna ytor samt lugna, trygga och inkluderande områden.

2. Vi ska vinna för att jobba för en socialt och miljömässigt rättvis ekonomi

Det är omöjligt att garantera rättigheter och ett värdigt liv för alla utan att omforma det ekonomiska systemet och dess produktionsmodell. De senaste åren har kostnaderna för den ekonomiska krisen betalats av vanliga människor, medans kommunens agerande gynnat storfinansen, fastighetsägare och turistintressen.

Denna trenden förstör området och skapar en ekonomi baserad på spekulation. Vi vill vända den här situationen till att istället jobba för en social och hållbar ekonomi som gynnar både nuvarande och framtida generationer. Omställningen till en ny ekonomi kräver nya former av arbete, produktion, konsumtion, distribution och samhällsliv.

Att tänka om kring modellen för turism är en av de första uppgifterna att ta tag i. Runt 7,5 miljoner turister besöker varje år Barcelona. Samtidigt som vinsten från turismen hamnar i ett fåtals fickor, så drabbas den stora majoriteten av stadens invånare av de negativa konsekvenserna.

Det är nödvändigt att göra en omfattande förändring av denna modell tillsammans med alla som är inblandade. Anställningar i turismsektorn får inte vara osäkra. Trenden mot avveckling av offentliga platser samt fördrivningen av de mest ekonomiskt utsatta människorna från sina bostadsområden måste stoppas.

Vi måste förhindra att stadens själ förändras. Vi vill inte ha ett nöjesfält. Vi vill ha livfulla, inkluderande städer och områden som kan tillhandahålla anständiga jobb, precis det som internationella människorättsorganisationer kräver.

Den kommunala finanspolitiken måste vara progressiv och ekologiskt orienterad. Sanktioner mot tomma lägenheter, avdrag för användandet av förnybar energi, turistskatter, skatter mot landspekulation, stegrande avgifter för vattenkonsumtion, och ”pay-as-you-throw-policys” 2, är alla väsentliga redskap för att nå dessa mål.

Omställningen till en socialt och miljömässigt rättvis ekonomi måste ses som ett tillfälle, snarare än ett hinder för utveckling. Bostadsrenoveringar; utvecklingen av energieffektiva metoder, urbant jordbruk; vård och omsorg för barn, äldre och andra behövande människor; satsningar på kulturella aktiviteter och forskning på ekologiskt hållbara teknologier kan alla vara källor till att skapa hederliga anställningar, men också för ett hälsosammare liv för alla. Vi vill inte ha en stad som säljer ut sitt urbana arv till högstbjudande.

Vi vill ha institutioner som utvärderar den sociala och miljömässiga påverkan av beslut gällande det offentliga. Vi vill röra oss mot kommunalisering av vatten samt omlokalisering av stadens energiproduktion. Vi vill försvara lokal handel, främja socialt entreprenörskap och stärka kooperativa nätverk som en del av vår stads identitet och för att skapa hållbara jobb.

3. Vi ska vinna för att demokratisera offentliga institutioner och tillsammans bestämma vilken typ av stad vi vill ha

Inget av våra förslag kan uppnås utan att ändra på spelets regler. Vi måste försäkra oss om att institutioner svarar för folkets vilja istället för stora ekonomiska krafter eller en handfull ledare som är vana vid att arbeta bakom stängda dörrar.

Beslut måste tas, närhelst möjligt av medborgarna själva. När det är nödvändigt att fatta indirekta beslut bör dessa tas av representanter som arbetar under tillsyn. Effektiv insyn över institutioner kräver transparens och lättillgänglig information samt mekanismer för att bekämpa korruption.

Relevant information som hålls inlåst av institutioner bör göras offentliga, den borde vara lättillgänglig för alla. Vi vill ha oberoende medborgarrevisorer med makt att lyfta juridiska processer om felaktigheter hittas. Medborgare måste även delta i översikten av kommunala budgetar och skulder. Alla kommunala avdelningars styrande organ måste omedelbart granskas.

Många kommunala institutioner är nödvändiga för att garantera medborgarnas välmående. Men kostsamma och insynsskygga offentliga organ som främjar särskilda intressen existerar också i nuläget. En oberoende metod måste skapas för att effektivisera uppgifter, öka transparens, utvärdera chefslöner av alla kommunala avdelningar och sätta lönetak.

Invånare ska ha rätten att ta beslut över det som berör dem. Vi vill ha en total reformering av mekanismerna för medborgardelaktighet, för att göra dem mer effektiva samt att skapa kriterier för könsfördelning och jämlikhet. Vi vill ha direktvalda stadsdelsråd och lokala samråd. Initiativ och offentliga möten måste prioriteras. Alla beslut som har en reell inverkan på kommunbudgeten, som t.ex. förändringar i stadsplaneringen och andra storskaliga projekt bör gå genom bindande offentliga samråd.

Att demokratisera staden betyder även att peka ut och lyfta fram lokala initiativ och nätverk som självorganiserat förser staden med varor och/eller tjänster. Från kulturella och sociala center till konsumentkooperativ, områdesodlingar, tidbanker 3 och förskoleverksamhet för familjer. Offentliga institutioner bör ge dessa grupper ytor, resurser och tekniskt stöd men samtidigt respektera deras oberoende och inte styra dem.

4. Vi ska vinna som en del av ett etiskt åtagande för invånarna

För att ta tillbaka staden från eliten som har tagit den gisslan, kommer det inte räcka med att föreslå nya reformer. Vi behöver en total förändring i sättet att bedriva politik. I en demokrati värd namnet bör alla invånare ges möjlighet att ta på sig roller som politiska representanter i utformandet av samhället. Den kommunala nivån, den nivå som är närmst folket, är det perfekta utrymmet för att realisera dessa idéer.

Försvarandet av en närmare koppling mellan medborgare och dess representanter börjar vid att bekämpa illusionen av att vi gör saker olika bra på grund av våra individuella kvalitéer. Den som blir en representant måste hållas ansvarig för sitt handlande och arbeta utifrån satta ramverk. Om inte så kommer dessa personer att bli mottagliga för korruption av den makten de innehar.

Vi vill att personer som strävar efter att bli representanter för oss i det offentliga ämbetet ska godta en etisk förbindelse. Ett sådant kontrakt mellan folket och dess representanter skulle föra politiken närmre folket och därmed återfå sin genuina innebörd.

Lönetak och villkor för mandatperioder måste fastställas. Folkvalda representanter måste bli lämpligt kompenserade för deras arbete och ansvar, men de bör inte åtnjuta onödiga privilegier. Deras inkomster och tillgångar bör offentliggöras.

Vi tror att genom att sätta en gräns vid två mandatperioder förhindras professionaliseringen av politiken och tillåter istället många olika människor chansen att vara delaktiga i driften av våra institutioner. När det är möjligt så ska flerdubbla åtaganden och ämbeten förhindras. Denna åtgärd är nödvändig för att förhindra maktkoncentration, likväl för att garantera att representanterna är fullt dedikerade deras åtaganden.

Valda representanter måste hållas ansvariga av folket och styra på ett transparent sätt. Vi vill att de valda politikerna ska förklara sina beslut för att sedan lyfta dem till de-batt. De bör undantagslöst offentliggöra möten och innehållet i dessa. Medborgar-na måste ges verktyg för att avsätta repre-sentanter som inte fullföljer sina åtagan-den, utan att behöva vänta på att rösta bort dem i nästa val. För att göra detta måste vi göra det möjligt att avsätta poli-tiker och borgmästare genom misstroendeomröstningar. Om vi ska kunna göra detta effektivt måste valkampanjers kostnader dras ned drastiskt. Vi måste också bli av med lån från finansinstitutioner som genererar skulder, dessa är oförenliga med politisk autonomi.

En vald offentlig person som lämnar sina uppdrag måste ges möjligheten att återuppta sin karriär under bästa möjliga omständigheter och under samma villkor som andra medborgare. Dock så måste möjligheten för politiker i kommunfullmäktige att hoppa mellan politiska förtroendeuppdrag och näringslivet försvinna.

Det måste vara ett uppehåll på fem år innan man kan återuppta positioner i stora företag som verkar i den sektorn som man tidigare haft ett politiskt förtroendeuppdrag inom. Det behövs även ett totalt stopp för att ingen ska ta på sig styrelseuppdrag för sådana företag.

 


Originalets titel: Why do we want to win back Barcelona? – Principles and commitments to guide the way
Först publicerad 2014 av Guanyem Barcelona (senare Barcelona en Comú)
Översättning: Johan Arvidsson, med hjälp av Tim Wetterek Andersson och Rickard Älverstad

 

Fotnoter:
1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Pay_as_you_throw
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency