Program

Fredag


17:30 – 18:00
Registrering och fika


18:00 – 20:00
En växande internationell rörelse för lokaldemokrati

Presentationer och samtal

Runt om i världen ser vi fler och fler rörelser blomma ut med lokalt förankrad deltagande demokrati som en viktig gemensam nämnare. Här får vi ta del av två spännande exempel från Italien och Kurdistan.


Decide la città – staden bestämmer – Neapel, Italien

Neapel i södra Italien är en av de städer i Europa där en radikal rörelse är på framväxt. En så kallad municipalistisk rörelse, som utgår från det lokala för att bygga demokrati underifrån utifrån människors behov och miljö. Under de senaste åren har en mängd husockupationer svept fram över staden och människor som blivit bostadslösa i krisen har fått tak över huvudet. I Neapel finns många självförvaltade allaktivitetshus och kulturhus. Det är platser som beror av många människors delaktighet och som fyller viktiga sociala basfunktioner. Platser som utgör en levande väv i staden.

Mer


Självstyre och social revolution – Rojava, Kurdistan

I Rojava, västra Kurdistan, norra Syrien, pågår inget mindre än en social revolution och ett av världens mest progressiva samhällsbyggen. I skuggan av det blodiga inbördeskriget har kurderna, tillsammans med araber, assyrier och andra folkgrupper i området, upprättat ett multietniskt självstyre, en statslös demokrati. Utgångspunkten är principer om deltagande demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män, ett ekologiskt samhälle och rätten till lokalt självstyre, samlade i den politiska teorin demokratisk konfederalism.

Mer


Lördag


09:20 – 10:00
Registrering och fika


10:00 – 11:20
Framväxten av nya sociala rörelser och att vinna den lokal makten – Spanien

Presentation och samtal

Laura Roth och Marta Junqué delar med sig av värdefulla lärdomar av mobilisering för att vinna tillbaka staden. Detta är ett unikt tillfälle som inte bör missas för att inspireras och tillsammans utforska praktiker för samhällsförändring.

Laura och Marta, aktiva i medborgarplattformen Barcelona en Comú, tecknar den mäktiga historia som börjar med demonstrationer och torgockupationer 2011, då hundratusentals spanjorer reste sig mot växande sociala problem i kölvattnet av finanskris och bostadsbubbla.

Mer

11:20 – 11:40
Paus med fika


11:40 – 12:50
Att föra över makten till invånarna – Barcelona en Comú

Presentation och samtal

Idag pågår på många håll i Spanien ett imponerande experimenterande av att steg för steg demokratisera demokratin. De förändrar ramarna för institutionerna efter principer av deltagande demokrati där förslagen formas av medborgarna och går vidare till beslutsfattande organ. Det drivs på genom ett stort antal lokala medborgarplattformar, som vunnit platser i kommunstyren, och sociala rörelser som verkar både utifrån och inifrån kommunfullmäktige i en växlande samverkan.

Mer

12:50 – 14:10
Lunch


14:10 – 15:40
Lokal organisering – när medborgarna tar tag i utvecklingen

Presentationer och samtal

Runt om i landet, på mindre orter i Norrland såväl som i förorter i storstäderna, går människor samman för att hitta lösningar på de problem de möter i sina områden och för att skapa de samhällen de vill ha. Här får vi ta del av erfarenheter och tankar från Sollefteå och Hammarkullen.


Folklig resning mot nedskärningar i vården – Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

I Sollefteå och Ådalen har en dynamisk och experimenterande social rörelse växt fram, med flera organisationer som verkar med olika metoder men mot ett gemensamt mål, att bevara och utveckla den lokala akutsjukvården. Detta är förmodligen den mest livfulla folkliga organiseringen i Sverige idag och vi är mycket glada att kunna välkomna aktiva i rörelsen hela vägen från Sollefteå.

Mer

Kollektivt samhällsbygge – Vårt Hammarkullen

Vårt Hammarkullen är ett brett nätverk och forum som jobbar för en positiv utveckling av stadsdelen. De arbetar på ett dynamiskt sätt med att samverka lokalt och bygga en kultur av att arbeta tillsammans utifrån vad de som bor och verkar i området vill förändra utifrån sina olika resurser och kompetenser. Nätverket byggs upp av lokala föreningar, arbetsplatser, utbildningsinstitutioner, boende och verksamma i området. Några av de aktiva aktörerna är de lokala hyresgästföreningarna, fritidsgården Mixgården, Karnevalskommittén, Folkets Hus, Centrum för Urbana Studier, Lärandets torg, med fler. Deltagarna i forumet tar sin utgångspunkt i den faktiska situationen i området och tar sig an de problem de möter och vad de tillsammans kan göra åt det.

Mer

15:40 – 16:00
Paus med fika


16:00 – 16:40
Vägar och verktyg för demokratisering

Presentation och samtal

Hur står det till med demokratin i Sverige och vad kan göras här? Malin Widehammar, en av initiativtagarna och arrangör av konferensen, (aktiv i Demokratisk Omställning, Staden Vi Vill Ha, Tillsammans i Bergsjön och Hyresgästföreningen) gör en utblick över möjliga vägar, viktiga principer och verktyg för demokratisering. Hon går in på bland annat potentialen med deltagande budget, vikten av mekanismer för jämlikt deltagande, vikten av att lyfta konfliktlinjer och motstående intressen, påminner om vårt lokaldemokratiska historiska arv med sockenstämmor samt pekar på levande exempel på formande av närdemokratiska institutioner som Svågadalsnämnden och Kosternämnden.

Mer

16:40 – 17:30
Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och att bygga demokrati underifrån

Diskussionsverkstad

Ett utforskande samtal om hur vi kan bli mer framgångsrika i vårt arbete med lokal organisering och mobilisering. Vart står vi nu och vilka erfarenheter och lärdomar kan vi ta med oss till våra olika sammanhang? Vad är våra reflektioner från dagens presentationer och samtal om hur får vi makt att förändra? Hur kan vi arbeta för att demokratisera hur beslut fattas så att de som berörs har möjlighet att påverka? Vi ställer oss också frågan om de sociala rörelserna i Sverige skulle kunna inspireras av de rörelser som kallar sig municipalistiska rörelser, som utgår från det lokala för att bygga demokrati underifrån utifrån människors behov och miljö. Vad behöver till för att vi ska bli redo?


17:30 – 17:50
Paus med fika


17:50 – 19:00
Fortsättning: Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och att bygga demokrati underifrån

Diskussionsverkstad


19:00 – 22:00
Middag och socialt arrangemang


Söndag


09:30 – 10:00
Registrering och fika


10:00 – 11:40
Verktyg och strategier för social mobilisering – Spanien

Presentationer och samtal

Rörelser och medborgarplattformar i Spanien har varit framgångsrika på ett antal olika sätt i att mobilisera många människor och en effektiv organisering med deltagande metoder där många är involverade. I detta pass får vi chansen att gå in mer på djupet och konkret lära oss verktyg och strategier som de har använt och utvecklat från både sina egna och andras kamper. Några verktyg och arbetsområden som Laura och Marta från BeC delar med sig av samlade lärdomar är inom; kommunikation med användandet av sociala- och egna medier samt språk och uttryck som berör och engagerar, deltagande metoder och verktyg online och offline, lokala medborgarmöten (neighbourhood assemblies), tematiska kampanjer, samlande av signaturer, ta fram program genom “crowdsourcing”, samarbetsverktyg m.m.

Detta är en möjlighet att lära oss om användbara verktyg för vår egen organisering och utbyta erfarenheter som del i ett internationellt kompetens- och nätverksbyggande.


11:40 – 12:00
Paus och fika


12:00 – 12:30
Att ta politiken tillbaka till människors vardag

Presentation

Erik Person, Allt åt alla Umeå, om politik för folkrörelser och demokrati som folkmakt.


12:30 – 13:00
Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan

Diskussionsverkstad

Konferensdeltagarna och inbjudna aktivister från progressiva och radikala rörelser som arbetar med frågor som feminism, antirasism, asylrätt, miljö-, bostads- och välfärdsfrågor möts i ett samtal runt frågorna: Hur kan vi som rörelser använda oss av deltagande demokrati och lokal organisering? Vad kan vi ta med oss från erfarenheterna som har lyfts på konferensen från Barcelona, Sollefteå och andra platser? Hur kan vi som aktiva i olika rörelser, organisationer, grupper och nätverk utveckla våra praktiker och stötta varandra för större genomslagskraft?


13:00 – 14:20
Lunch


14:20 – 15:30
Fortsättning: Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan

Diskussionsverkstad


Översikt


Fredag


17:30 – 18:00 Registrering och fika

18:00 – 20:00 En växande internationell rörelse för lokaldemokrati
Presentationer och samtal

– Decide la città – staden bestämmer – Neapel, Italien
– Självstyre och social revolution – Rojava, Kurdistan


Lördag


9:20 – 10:00 Registrering och fika

10:00 – 11:20 Framväxten av nya sociala rörelser och att vinna den lokal makten – Spanien
                   Presentation och samtal

11:20 – 11:40 Paus med fika

11:40 – 12:50 Att föra över makten till invånarna – Barcelona en Comú
                   Presentation och samtal

12:50 – 14:10 Lunch

14:10 – 15:40 Lokal organisering – när medborgarna tar tag i utvecklingen
                   Presentationer och samtal

Folklig resning mot nedskärningar i vården – Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
– Kollektivt samhällsbygge – Vårt Hammarkullen

15:40 – 16:00 Paus med fika

16:00 – 16:40 Vägar och verktyg för demokratisering
                   Presentation och samtal

16:40 – 17:30 Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och municipalism
                   Diskussionsverkstad

17:30 – 17:50 Paus med fika

17:50 – 19:00 Fortsättning: Makt att förändra – ett samtal om mobilisering och municipalism
                     Diskussionsverkstad

19:00 – 22:00 Middag och socialt arrangemang


Söndag


9:30 – 10:00 Registrering och fika

10:00 – 11:40 Verktyg och strategier för social mobilisering – Spanien
                   Presentation och samtal

11:40 – 12:00 Paus och fika

12:00 – 12:30 Att ta politiken tillbaka till människors vardag
                   Presentation

12:30 – 13:00 Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan
                   Diskussionsverkstad

13:00 – 14:20 Lunch

14:20 – 15:30 Fortsättning: Samtal om erfarenheter, praktiker och samverkan
                   Diskussionsverkstad